അഫ്കാര്‍


           
          06-07.സുന്നി അഫ്കാര്‍ നവംബര് 02 (ഹജ്ജ്പെരുന്നാള്പതിപ്പ്)          
          04.സുന്നി അഫ്കാര്‍ ഒക്ടോബര് 12                   
          03.സുന്നി അഫ്കാര്‍ സപ്തംബര് 28                   
          01.സുന്നി അഫ്കാര്‍ സപ്തംബര് 14

        സുന്നി അഫ്കാര്‍  പുസ് തകം 2
          50.സുന്നി അഫ്കാര്‍ ആഗസ്റ്റ് 31                   
          49.സുന്നി അഫ്കാര്‍ ആഗസ്റ്റ് 25                   
          40.സുന്നി അഫ്കാര്‍ ജൂണ്‍ - 22